Bestuur en managementteam

Bestuur 
Het Parkhuis kent een eenhoofdige Raad van Bestuur die belast is met de besturing van de organisatie. Deze functie wordt vervuld door de heer Paul van Gennip. De verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Stichting het Parkhuis. De voornaamste taken van het Bestuur zijn het ontwikkelen, bijstellen en uitvoeren van het strategische beleid. Daarnaast overlegt het Bestuur met de medezeggenschapsorganen zoals de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. 

Geaccrediteerd zorgbestuurder
Bestuurder Paul van Gennip is per 16 december 2016 een geaccrediteerd zorgbestuurder
 In de beoordeling kijken de auditoren van de NVZD (Vereniging van Bestuurders in de zorg) specifiek naar vijf prestatiegebieden: technisch-inhoudelijke expertise, persoonlijke professionaliteit, het zijn van proces-architect, maatschappelijke inbedding en communicatie en verantwoording afleggen. Voor meer informatie over het accreditatietraject klikt u hier. Voor het openbaar register klikt u hier.

Governancecode Zorg
Het Parkhuis onderschrijft de principes van de Governancecode Zorg en zal zich ook gedragen conform deze code. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg.

Managementteam
Het Managementteam is onder voorzitterschap van de  Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie, de uitvoering van strategieën en beleid en het bewaken dat 'waar de organisatie voor staat' ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Het managementteam binnen het Parkhuis bestaat uit: Paul van Gennip (Bestuurder),                            Ankie de Laat (Controller), Sander van Doorn (Manager Zorg), Hilde Hulsen (Manager Zorg),                            Esther Yedema (Manager Ondersteunend Bedrijf), Daniëlle van Vrouwerf (Bestuurssecretaris) en                  Annemieke Krijgsman (Manager Stafafdeling).

Paul van Gennip

Ankie de Laat

Esther Yedema

Annemieke Krijgsman

Sander van Doorn

Hilde Hulsen

Daniëlle van Vrouwerf

Verantwoording onkosten Raad van Bestuur
In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie wordt jaarlijks openbaar verantwoord welke onkosten zijn gemaakt door de Raad van Bestuur ten behoeve van de uitvoering van zijn functie. De Raad van Bestuur betracht bij het maken van kosten soberheid en functionaliteit.

Er is een regeling vastgesteld door de Raad van Toezicht over het beleid en verantwoording van onkosten door de Raad van Bestuur. Onderstaand overzicht betreffen de onkosten over het jaar 2021.

Verantwoording onkosten Raad van bestuur 2021:

Opleidingskosten  € 4.175,48   
Representatiekosten  € 0,-
Vaste- en overige onkostenvergoedingen  

€ 0,-

Overige kosten *)€ 435,75
*) = aansprakelijkheidverzekering