Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad, kortweg OR, behartigt zowel de belangen van alle medewerkers als die van de organisatie als geheel. De OR heeft een participerende en toetsende rol waar het gaat over het gevoerde beleid van het Parkhuis. De OR maakt daarbij, onder andere, gebruik van het adviesrecht, dan wel instemmingsrecht, zoals vastgelegd in de wet op de ondernemingsraden. Daarnaast neemt de OR ook zelf het initiatief tot het doen van voorstellen aan de directie. De OR bestaat momenteel uit 8 leden.

Leden van de OR
Zeven leden vertegenwoordigen alle personeelsleden met een dienstverband, de zogeheten achterban. De leden vormen met elkaar een aardige dwarsdoorsnede van de verschillende diensten binnen de organisatie.

De leden zijn: 

- Roy de Vlaming (voorzitter) - Fysiotherapeut
- Emma Andersson (waarnemend voorzitter/OR-lid)) - Fysiotherapeut
- Ellis Joosse (secretaris) -
  Beleidsmedewerker  Ondersteunend bedrijf
- John Dalm (OR lid - ziektewet i.v.m. Corona) -
   zorgcoördinator
- Carla Leemberg (OR-lid) - Bewegingscoach
- Jeannette Voogd - (OR-lid) - Salarisadministrateur
-
Sandra Kool (management secretaresse)

Commissies van de OR
Veel voorbereidende werkzaamheden worden gedaan binnen kleinere commissies. Zo is er een:

  • commissie ARBO/VGWM
  • commissie Sociaal Beleid
  • achterban
  • agenda-overleg

Achterban van de OR
Mocht u vragen hebben aan de OR dan kunt u contact opnemen met één van de OR-leden. Ook kun u mailen naar ondernemingsraad@hetparkhuis.nl. Medewerkers kunnen de notulen van de vergaderingen lezen op de website. Daarnaast kunnen zij altijd met vragen terecht bij de OR-leden. De ondernemingsraad zal ook regelmatig bij de medewerkers vragen hoe zij over een onderwerp denken.

Besturen met de OR
Gemiddeld vindt er eenmaal per maand een overlegvergadering plaats met bestuurder de heer P. van Gennip. Door goede onderlinge werkafspraken én waar nodig vooroverleg met andere leden van het managementteam, is het mogelijk op efficiënte wijze te communiceren over de talrijke  beleidsonderwerpen die zich steeds vaker aandienen. Daarbij houdt de OR met name zicht op de consequenties voor medewerkers, zonder daarbij de belangen van de organisatie uit het oog te verliezen. De OR en de bestuurder vinden elkaar in die balans.