Mensen met psychiatrische problemen op oudere leeftijd

De medewerkers van locatie Dubbelsteyn hebben jarenlange ervaring met het verlenen van zorg aan mensen met gerontopsychiatrische problematiek. Dubbelsteyn is een regionaal expertisecentrum op het gebied van gerontopsychiatrie. Als lid van de Vereniging voor Gerontopsychiatrie (VVGP) en het Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (NKOP) hebben we toegang tot de laatste kennis- en behandelmethoden.  

We zetten onze kennis en expertise in voor intra- en extramurale cliënten met gerontopsychiatrische problematiek, hun naasten en onze ketenpartners. In Dubbelsteyn vinden cliënten een veilige plek om te wonen, met de deskundige begeleiding en behandeling die zij nodig hebben. Ook kunnen wij ambulante zorg bieden aan mensen met gerontopsychiatrische problematiek in de thuissituatie en in zorginstellingen. (Huis)artsen, casemanagers en andere zorgorganisaties kunnen bij ons terecht voor consultatie, scholing en advies. In de regio streven we ernaar in samenwerking met ketenpartners de zorg en behandeling zó te organiseren, dat we een optimale kwaliteit van leven bereiken voor onze doelgroep en hen helpen het beste uit zichzelf te halen. 

Ambulant team gerontopsychiatrie 

Het ambulante team - bestaande uit artsen, psychologen, deskundige zorgmedewerkers, behandelaren en vaktherapeuten - biedt ondersteuning in de vorm van:  

  • Individuele begeleiding: Denk aan ondersteuning bij het vergroten van autonomie en zelfstandigheid, het bieden van dagstructuur, structurele begeleiding, het geven van (psycho)educatie, of het organiseren van passende dagbesteding. 
  • Consultatie en outreachende zorg: We kijken mee bij (complexe) casuïstiek en andere vraagstukken in relatie tot gerontopsychiatrische problematiek en geven advies ten aanzien van een passende leefomgeving. Ook adviseren en ondersteunen we bij: het zorgleefplan, onbegrepen gedrag, omgangsvormen in de groep en indicatiestelling. 

Training, scholing of klinische lessen  

  • Het (bij)scholen van keten- en regiopartners  
  • Teaching on the job  
  • Ondersteuning bij implementatie van de principes van het landelijke zorgprogramma Gerontopsychiatrie 

Zorg en wonen  

Dubbelsteyn biedt multidisciplinaire zorg, behandeling en begeleiding aan mensen met gerontopsychiatrische problematiek, in een leefomgeving die bijdraagt aan het bevorderen van kwaliteit van leven, welbevinden, geluk, en het kunnen genieten van het leven. We ondersteunen onze bewoners in het streven naar sociaal maatschappelijke participatie, het hebben van betekenisvolle relaties en sociale contacten, waarbij we het belangrijk vinden dat onze bewoners geaccepteerd worden zoals ze zijn.

Het hebben een zinvol leven waarin het nastreven van doelen/idealen en het bieden van toekomstperspectief centraal staan, is het uitgangspunt van onze zorg. Om te zorgen dat bewoners zo lang mogelijk regie kunnen houden over het leven, is het van belang ook rekening te houden met de verschillende lichamelijke en mentale functies. Door een geïntegreerd aanbod van begeleiding en behandeling werken we aan het vergroten van eigenwaarden, zelfrespect, eigen regie en veerkracht.

Contact
Wilt u meer weten over wonen in Dubbelsteyn of wilt u een vrijblijvende rondleiding? Neemt u dan contact op met ons Cliëntenservicebureau via csb@hetparkhuis.nl op 078  622 00 11.

Voor meer informatie over wat het Parkhuis thuiswonende mensen met gerontopsychiatrische problematiek en andere (zorg)organisaties kan bieden, neemt u contact op met 06-24868033 of gpadvies@hetparkhuis.nl